กลยุทธ์ SODAR วิธีการขายที่เน้นการเข้าใจลูกค้า

Posted
0Comment(s)
Facebook
Twitter
LinkedIn

SODAR เป็นวิธีการขายที่มีโครงสร้างและเป็นระบบ มันประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้ขายเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. Situation (สถานการณ์): ขั้นตอนนี้เน้นที่การเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้า ผ่านการถามคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูล
  2. Obstacle (อุปสรรค): การระบุอุปสรรคหรือปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อหาวิธีช่วยเหลือ
  3. Desire (ความต้องการ): ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาความต้องการหรือเป้าหมายของลูกค้า
  4. Answer (คำตอบ): นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  5. Result (ผลลัพธ์): อธิบายผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการ

วิธีการ SODAR ช่วยให้ผู้ขายสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.